• video pic
  • عنوان: ارتباط مردگان با دنیا

  • توضیحات: ارتباط مردگان با دنیا
  • امتیاز   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     مشاهده ها: (14)     مدت زمان: (00:02:26)     بارگذاری شد: 15-03-17
  • برچسب ها: ارتباط مردگان با دنیا
  • نظرات - پاسخ: (0)
  • video pic
  • عنوان: حضرت زهرا صدیقه کبری

  • توضیحات: حضرت زهرا صدیقه کبری
  • امتیاز   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     مشاهده ها: (10)     مدت زمان: (00:02:02)     بارگذاری شد: 15-03-17
  • برچسب ها: حضرت زهرا صدیقه کبری
  • نظرات - پاسخ: (0)
  • video pic
  • عنوان: سه گروه از زنان بهشتی

  • توضیحات: سه گروه از زنان بهشتی
  • امتیاز   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     مشاهده ها: (9)     مدت زمان: (00:02:06)     بارگذاری شد: 15-03-17
  • برچسب ها: سه گروه از زنان بهشتی
  • نظرات - پاسخ: (0)
  • video pic
  • عنوان: فاطمه زهرا افتخار امت

  • توضیحات: فاطمه زهرا افتخار امت
  • امتیاز   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     مشاهده ها: (7)     مدت زمان: (00:01:38)     بارگذاری شد: 15-03-17
  • برچسب ها: فاطمه زهرا افتخار امت
  • نظرات - پاسخ: (0)
  • video pic
  • عنوان: چیزی بگویید تا دلمان آرام شود

  • توضیحات: چیزی بگویید تا دلمان آرام شود
  • امتیاز   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     مشاهده ها: (10)     مدت زمان: (00:07:09)     بارگذاری شد: 15-03-17
  • برچسب ها: چیزی بگویید تا دلمان آرام شود
  • نظرات - پاسخ: (0)
  • video pic
  • عنوان: ده اشتباه در مورد طلبه ها

  • توضیحات: ده اشتباه در مورد طلبه ها
  • امتیاز   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     مشاهده ها: (9)     مدت زمان: (00:01:59)     بارگذاری شد: 15-03-17
  • برچسب ها: ده اشتباه در مورد طلبه ها
  • نظرات - پاسخ: (0)
  • video pic
  • عنوان: توسل شخص نابینا به پیامبر

  • توضیحات: توسل شخص نابینا به پیامبر
  • امتیاز   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     مشاهده ها: (11)     مدت زمان: (00:03:07)     بارگذاری شد: 14-03-17
  • برچسب ها: توسل شخص نابینا به پیامبر
  • نظرات - پاسخ: (0)
  • video pic
  • عنوان: زیارت اهل قبور

  • توضیحات: زیارت اهل قبور از نظر شیعه و سنی
  • امتیاز   1 Star 1 Star 1 Star 1 Star 1 Star     مشاهده ها: (14)     مدت زمان: (00:01:39)     بارگذاری شد: 14-03-17
  • برچسب ها:  شیعه و سنی
  • نظرات - پاسخ: (0)

 

Powered by PHPmotion - Free Video Script